Misyon:

Ankara Üniversitesi Sporda Performans Analizi Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin (ASPAM) misyonu; sporda performansı etkileyen parametreleri belirlemek, bu parametrelerin ölçümü, değerlendirilmesi ve geliştirilmesi amacıyla eğitim ve araştırma faaliyetleri yürütmek, egzersiz, hareket, beden eğitimi ve spor bilimleri alanında toplum ve paydaşlarla ilişkilerde etik ilkelere uyulmasını sağlamak ve egzersiz ve sporun bilimsel temellere dayanarak yaygınlaştırılmasını sağlamaktır.

Vizyon:

Spor bilimleri ve spor bilimleri ile ilgili alanlarda yürütülen ön lisans, lisans ve lisansüstü eğitim alanlarının desteklenmesi ve bu alanlara altyapı oluşturulması, araştırma ve yayın etiği ilkeleri çerçevesinde bilimsel araştırmalar yapmak ve yapılan araştırmaları ulusal ve uluslararası bilimsel alanlarda yayınlamak, sporda performansı belirleyen psikolojik, bilişsel, sosyal, fiziksel ve fizyolojik parametreleri disiplinler arası iş birliği sağlayarak her spor dalı için analiz etmek ve analizler sonucunda antrenman programları ve farklı spor dalları için yetenek seçimi test bataryaları geliştirmek ve uygulamak, milli sporcuların tüm antrenman periyotlaması süresince takibini yaparak elit ve milli sporcuların başarısını artırmak, spor dallarına özgü sakatlanmaların önlenebilmesi için koruyucu antrenman programları geliştirmek ve uygulamak, sporda başarının artırılması için izleyici, sporcu, antrenör, spor kulüpleri ve federasyonları için eğitim/araştırma faaliyetleri ve projeler düzenlemek, egzersiz ve halk sağlığı ilişkisini güçlendirmek amacıyla fiziksel uygunluk  ölçümleri yapmak, egzersiz programları geliştirmek ve uygulamak ile bilimsel araştırma, yayın, eğitim-öğretim, hizmet vb. etkinliklerde, toplum ve paydaşlarla ilişkilerde etik ilkelere uyulmasını sağlamak, etik ihlal iddialarını değerlendirmek, mevcut ilke ve kurallar çerçevesinde görüş bildirmek, gerektiğinde yeni ilke ve kurallar oluşturmak ve bu amaçlar doğrultusunda çalışmaktır.