Müdür

Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek.

b) Yönetim Kuruluna ve Danışma Kuruluna başkanlık etmek.

c) Yönetim Kurulunun aldığı kararları ve hazırladığı çalışma programını uygulamak.

ç) Yönetimi altındaki birimleri Merkezin amaçları doğrultusunda yönetmek.

d) Her faaliyet yılı sonunda, Merkez faaliyetlerini kapsayan yılsonu faaliyet raporunu hazırlamak ve Yönetim Kuruluna sunmak.

e) Danışma Kurulunda tespit edilen görüş ve önerilerden hangilerinin uygulamaya konulduğu ve bunlardan ne gibi yararlar sağlandığı konusunda Danışma Kuruluna ve Etik Kurula bilgi vermek.

f) Etik Kurulda tespit edilen görüş ve önerilerden hangilerinin uygulamaya konulduğu ve bunlardan ne gibi yararlar sağlandığı konusunda Etik Kurula ve Danışma Kuruluna bilgi vermek.

g) Merkez bünyesinde yapılacak tüm faaliyetlerde (eğitim, araştırma, uygulama ve benzeri) yer alacak görev ve görevlileri belirlemek.

ğ) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ile fiziki ve teknik altyapı ihtiyaçlarını gerekçeleriyle birlikte belirlemek ve Yönetim Kurulunun görüşüne sunmak.

 

Yönetim Kurulu

Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin çalışma usul, esas ve programını hazırlamak ve yürütmek.

b) Merkezin yıllık bütçe tasarısını ve yıllık faaliyet raporunu hazırlamak ve Müdür tarafından hazırlanan yılsonu çalışma raporunu karara bağlamak.

c) Araştırma ve uygulama projelerini, ulusal ve uluslararası düzeyde eğitim, çalıştay, kurs, seminer, konferans, kongre, sempozyum ve benzeri bilimsel organizasyonları düzenlemek, kendi bünyesinde oluşturulan bilimsel çalışma kurullarının da katkıları ile değerlendirmek, bu faaliyetlerde görev alması Müdür tarafından önerilen kişi ve kurum, kuruluşları karara bağlamak.

ç) Üniversite dışı kurum ve kuruluşlarla iş birliği esaslarını belirlemek, protokol taslaklarını hazırlamak.

d) Merkez bünyesinde yapılacak olan danışma, proje vb. hizmetlerin ücretlendirilmesini belirlemek.

e) Müdürün önerisi ile belirlenen Danışma Kurulunu karara bağlamak.

f) Müdürün önerisi üzerine, Merkezin akademik, teknik ve idari personel ile fiziki ve teknik altyapı ihtiyaçlarını belirlemek ve bu kadrolara yapılacak görevlendirmeler ile ilgili önerileri karara bağlayarak Rektörün onayına sunmak.

 

Danışma Kurulu

Danışma Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Üniversitenin başta spor bilimleri alanında olmak üzere bilimsel ve teknolojik potansiyelinin artırılması ile ilgili olarak her türlü öneriyi yapmak ve alınacak tedbirler ve yapılacak uygulamalar hakkında görüş bildirmek.

b) Spor federasyonları, spor kulüpleri ve sporla ilgili diğer kurum ve kuruluşlarla iş birliği ortamının oluşturulup geliştirilmesine katkıda bulunmak.

c) Üniversite dışı finans kaynaklarının değerlendirilmesi konusunda görüş bildirmek ve bu yönde öneriler sunmak.

ç) Merkezin amaç ve çalışma konularıyla ilgili uzman kişilerin görüş ve düşüncelerinin alınmasına imkân sağlamak.

 

Etik Kurul

Etik Kurulun görevleri şunlardır:

a) Spor bilimleri ile ilgili yapılacak olan bilimsel araştırmaların tasarımı, yürütülmesi, kayıtlarının tutulması, rapor edilmesi, geçerliliği ve diğer hususlarda bilimsel ve etik standartların sağlanması ve gönüllülerin haklarının korunmasını sağlamak.

b) Spor bilimleri ile ilgili etik ihlal iddialarını incelemek; inceleme kapsamında gerektiğinde bilirkişi veya uzman görüşü almak, ilgili kişi ve kurumlarla yazışmalar yapmak, bilgi istemek ve inceleme kapsamında gerekli diğer işlemleri yapmak.

c) Merkezin dâhil olduğu tüm araştırma ve uygulama faaliyetleri öncesinde ilgili kurum ve kuruluşlardan izin alınmadan önce hazırlanan başvuru formlarını değerlendirmek.

ç) Akademik, araştırma ve yayın etiği konularında muhtemel etik dışı eylemleri önlemek için, ilgili birim ya da kurum ve kuruluşlar ile iş birliği yaparak eğitici faaliyetler düzenlenmesini sağlamak.

d) Öncelik Fakülte olmak koşuluyla spor bilimleri alanlarında yapılacak olan tez çalışmalarını, bilimsel araştırmaları, yayınları, eğitim-öğretim ve topluma hizmet uygulamaları gibi etkinlikleri etik ilkelere uygunluğu açısından değerlendirmek ve karara bağlamak.

e) 14/12/2019 tarihli ve 30978 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Antrenör Eğitimi Yönetmeliği çerçevesinde gerçekleştirilecek spor bilimlerine yönelik her türlü bilimsel çalışmalar ile hakem eğitimine yönelik bilimsel çalışmalarla ilgili başvuruları kabul etmek ve sonuçlandırmak.

f) Gerek görüldüğü takdirde Üniversitenin diğer etik kurullarından görüş istemek