YÖNETMELİK
Ankara Üniversitesinden:
ANKARA ÜNİVERSİTESİ SPORDA PERFORMANS ANALİZİ
UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Ankara Üniversitesi Sporda Performans Analizi Uygulama ve
Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma
şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Ankara Üniversitesi Sporda Performans Analizi Uygulama ve Araştırma
Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline
ilişkin hükümleri kapsar.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin
birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 ncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,
b) Etik Kurul: Merkezin Etik Kurulunu,
c) Fakülte: Ankara Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesini,
ç) Merkez (ASPAM): Ankara Üniversitesi Sporda Performans Analizi Uygulama ve Araştırma Merkezini,
d) Müdür: Merkezin Müdürünü,
e) Rektör: Ankara Üniversitesi Rektörünü,
f) Üniversite: Ankara Üniversitesini,
g) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,
ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları
Merkezin amaçları
MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları; spor bilimleri ve spor bilimleri ile ilgili alanlarda yürütülen ön lisans, lisans
ve lisansüstü eğitim alanlarının desteklenmesi ve bu alanlara altyapı oluşturulması, araştırma ve yayın etiği ilkeleri
çerçevesinde bilimsel araştırmalar yapmak ve yapılan araştırmaları ulusal ve uluslararası bilimsel alanlarda yayınlamak,
sporda performansı belirleyen psikolojik, bilişsel, sosyal, fiziksel ve fizyolojik parametreleri disiplinler arası iş birliği
sağlayarak her spor dalı için analiz etmek ve analizler sonucunda antrenman programlarını geliştirmek, farklı spor dalları
için yetenek seçimi test bataryaları geliştirmek ve uygulamak, milli sporcuların tüm antrenman periyotlaması süresince
takibini yaparak elit ve milli sporcuların başarısını artırmak, spor dallarına özgü sakatlanmaların önlenebilmesi için
koruyucu antrenman programları geliştirmek ve uygulamak, sporda başarının artırılması için izleyici, sporcu, antrenör,
spor kulüpleri ve federasyonları için eğitim/araştırma faaliyetleri ve projeler düzenlemek, egzersiz ve halk sağlığı
ilişkisini güçlendirmek amacıyla fiziksel uygunluk ölçümleri yapmak, egzersiz programları geliştirmek ve uygulamaktır.
Merkezin faaliyet alanları
MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:
a) Egzersiz ve spor bilimleri alanında performansa etki eden tüm bilişsel, psikolojik, sosyal, antropometrik,
fiziksel ve fizyolojik parametrelerin ölçümünü yapmak, bu araştırmaların raporunu topluma ve bilime hizmet gayesiyle
raporlandırmak ve yayınlamak.
b) Spor bilimleri ile ilgili alanlarda bilimsel dergi ve kitap hazırlamak ve yayınlamak.
c) Tüm spor dalları için performansı belirlemek, takibini yapmak ve performans gelişimi için antrenman
programları hazırlayıp uygulamak.
ç) Spor dallarına uygun yetenek seçimi modelleri geliştirmek ve uygulamak, yetenek seçimi konusunda spor
federasyonları ve kulüpleri ile üniversiteler başta olmak üzere tüm kamu ve özel kurum ve kuruluşlara ve bireylere
destek hizmetleri sunmak.
d) Öncelikli olarak milli ve elit sporcular olmak üzere sporcular ve/veya spor kulüpleri, sporla ilgili kurum ve
kuruluşlar için bireysel teknik analiz yapmak ve koruyucu antrenman programları oluşturmak.
e) Spor teknolojisi, spor yazılımı, yapay zekâ, biyomekanik, sporcu beslenmesi ve ergojenik yardım ve benzeri
sporla ilgili tüm konularda disiplinler arası bilimsel iş birliği sağlamak, ürün ve proje geliştirme çalışmaları yapmak.
f) Ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlar ile iş birliği yapmak, ortak çalışma, projeler ve protokoller
düzenlemek.
g) Ulusal ve uluslararası düzeyde eğitim, çalıştay, kurs, seminer, konferans, kongre, sempozyum ve benzeri
bilimsel organizasyonlar düzenlemek.
ğ) Tüm spor federasyonları ve diğer kamu kurum ve kuruluşları, tüm spor kulüpleri, fiziksel uygunluk ve sağlıklı
yaşam merkezleri ile egzersiz ve sporla ilgili tüm kurum ve kuruluşlara ve bireylere danışmanlık yapmak.
h) Egzersiz ve spor ile toplum arasında topluma hizmet uygulamaları kapsamında bilinçli bir bağ oluşturabilmek
için sporun tüm paydaşlarını kapsayacak (yönetici, antrenör, medya, taraftar ve benzeri) her türlü tanıtım ve eğitim
faaliyeti düzenlemek.
ı) Sporun yaygınlaştırılması ve geliştirilmesi için yaz ve kış dönemlerinde branşa özgü spor okulları açmak ve
spor kulübü faaliyetleri yürütmek.
i) Merkeze ait tesislerde ve/veya anlaştığı tesislerde sporda ölçme, değerlendirme, eğitim ve gelişim kamp
faaliyetleri düzenlemek.
j) Öncelikli olarak kamu kurum ve kuruluşları olmak üzere tüm kurum ve kuruluşların benzer merkez
ve laboratuvarları için personel eğitimleri düzenlemek, personellerine ve öğrencilere staj ve/veya uygulama imkânı
sağlamak.
k) Merkezde yapılan çalışmaların verilerini toplamak ve bu verileri ilgili kurum ve kuruluşlar ile oluşturulacak
olan kurumlar arası protokoller üzerinden paylaşmak.
l) Çalışma alanıyla ilgili olarak diğer merkez, kurum ve kuruluşlarla çalışma yapmak, ortak bilimsel faaliyetler
oluşturmak.
m) Merkezin kuruluş amacına uygun yeni laboratuvarlar oluşturmak, mevcut laboratuvarların ve sporla ilgili
araştırma ve uygulama merkezleri ile tüm spor alanlarının denetleme ve akreditasyon çalışmalarını yapmak.
n) Yukarıda belirtilen çalışmalar dışında kalan spor bilimleri ile ilgili her türlü çalışmaları yapmak.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri
Merkezin yönetim organları
MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:
a) Müdür.
b) Yönetim Kurulu.
c) Danışma Kurulu.
Müdür
MADDE 8 – (1) Müdür, Fakültenin kadrolu öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından iki yıl için
görevlendirilir. Süresi sona eren Müdür aynı yöntemle yeniden görevlendirilebilir. Müdürün altı aydan fazla görevi
başında bulunmaması durumunda görevi sona erer ve aynı yöntemle yeni bir Müdür görevlendirilir.
(2) Müdür, Fakültenin kadrolu öğretim elemanları arasından iki kişiyi müdür yardımcısı olarak görevlendirmek
üzere Rektörün onayına sunar. Müdür yardımcılarının görevi, Müdürün görev süresinin sona ermesiyle biter. Müdür
yardımcıları oy hakları olmaksızın Yönetim Kurulu toplantılarına katılırlar.
Müdürün görevleri
MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:
a) Merkezi temsil etmek.
b) Yönetim Kuruluna ve Danışma Kuruluna başkanlık etmek.
c) Yönetim Kurulunun aldığı kararları ve hazırladığı çalışma programını uygulamak.
ç) Yönetimi altındaki birimleri Merkezin amaçları doğrultusunda yönetmek.
d) Her faaliyet yılı sonunda, Merkez faaliyetlerini kapsayan yılsonu faaliyet raporunu hazırlamak ve Yönetim
Kuruluna sunmak.
e) Danışma Kurulunda tespit edilen görüş ve önerilerden hangilerinin uygulamaya konulduğu ve bunlardan ne
gibi yararlar sağlandığı konusunda Danışma Kuruluna ve Etik Kurula bilgi vermek.
f) Etik Kurulda tespit edilen görüş ve önerilerden hangilerinin uygulamaya konulduğu ve bunlardan ne gibi
yararlar sağlandığı konusunda Etik Kurula ve Danışma Kuruluna bilgi vermek.
g) Merkez bünyesinde yapılacak tüm faaliyetlerde (eğitim, araştırma, uygulama ve benzeri) yer alacak görev ve
görevlileri belirlemek.
ğ) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ile fiziki ve teknik altyapı ihtiyaçlarını gerekçeleriyle birlikte
belirlemek ve Yönetim Kurulunun görüşüne sunmak.
Yönetim Kurulu
MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu, Müdür ile en az dördü Fakülteden olmak üzere Üniversitedeki öğretim
elemanları arasından Üniversite Yönetim Kurulunun önerisi üzerine Rektör tarafından görevlendirilen altı üye olmak
üzere toplam yedi üyeden oluşur.
(2) Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi iki yıldır. Süresi biten üyeler yeniden görevlendirilebilir. Süresi
bitmeden ayrılan üyenin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere yeni üye görevlendirilir.
(3) Yönetim Kurulu, Müdürün başkanlığında yılda en az iki kez toplanır. Gerekli durumlarda Müdürün çağırısı
ile toplanabilir. Yönetim Kurulu salt çoğunlukla toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır. Oyların eşitliği durumunda
Müdürün oyu yönünde karar alınmış sayılır. Üst üste üç kez izinsiz ve mazeretsiz Yönetim Kurulu toplantısına
katılmayan üyenin üyeliği, Yönetim Kurulu kararı ile sona erdirilir.
Yönetim Kurulunun görevleri
MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Merkezin çalışma usul, esas ve programını hazırlamak ve yürütmek.
b) Merkezin yıllık bütçe tasarısını ve yıllık faaliyet raporunu hazırlamak ve Müdür tarafından hazırlanan yılsonu
çalışma raporunu karara bağlamak.
c) Araştırma ve uygulama projelerini, ulusal ve uluslararası düzeyde eğitim, çalıştay, kurs, seminer, konferans,
kongre, sempozyum ve benzeri bilimsel organizasyonları düzenlemek, kendi bünyesinde oluşturulan bilimsel çalışma
kurullarının da katkıları ile değerlendirmek, bu faaliyetlerde görev alması Müdür tarafından önerilen kişi ve kurum,
kuruluşları karara bağlamak.
ç) Üniversite dışı kurum ve kuruluşlarla iş birliği esaslarını belirlemek, protokol taslaklarını hazırlamak.
d) Merkez bünyesinde yapılacak olan danışma, proje vb. hizmetlerin ücretlendirilmesini belirlemek.
e) Müdürün önerisi ile belirlenen Danışma Kurulunu karara bağlamak.
f) Müdürün önerisi üzerine, Merkezin akademik, teknik ve idari personel ile fiziki ve teknik altyapı ihtiyaçlarını
belirlemek ve bu kadrolara yapılacak görevlendirmeler ile ilgili önerileri karara bağlayarak Rektörün onayına sunmak.
Danışma Kurulu
MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu, Müdürün başkanlığında; müdür yardımcıları, spor bilimleri ve ilgili
alanlarda bilimsel araştırma ve uygulamalarla doğrudan ilişkisi olan kişiler ile spor bilimleri ve spor bilimleriyle ilişkili
alanlarda eğitim, araştırma ve uygulama faaliyetlerinde bulunmuş ve doktorasını bitirmiş öğretim elemanları arasından
beş üye olmak üzere en fazla on bir üyeden oluşur. Danışma Kurulu üyeleri, Müdürün önerisi Yönetim Kurulunun kararı
üzerine Rektör tarafından iki yıl için görevlendirilir.
(2) Danışma Kurulu, Müdürün yazılı daveti üzerine yılda en az iki kez toplanır. Toplantıda alınan kararlar
tavsiye niteliğindedir.
Danışma Kurulunun görevleri
MADDE 13 – (1) Danışma Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Üniversitenin başta spor bilimleri alanında olmak üzere bilimsel ve teknolojik potansiyelinin artırılması ile
ilgili olarak her türlü öneriyi yapmak ve alınacak tedbirler ve yapılacak uygulamalar hakkında görüş bildirmek.
b) Spor federasyonları, spor kulüpleri ve sporla ilgili diğer kurum ve kuruluşlarla iş birliği ortamının oluşturulup
geliştirilmesine katkıda bulunmak.
c) Üniversite dışı finans kaynaklarının değerlendirilmesi konusunda görüş bildirmek ve bu yönde öneriler
sunmak.
ç) Merkezin amaç ve çalışma konularıyla ilgili uzman kişilerin görüş ve düşüncelerinin alınmasına imkân
sağlamak.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Etik Kurul
MADDE 14 – (1) Etik Kurul, Yönetim Kurulunun önerisi ile Rektör tarafından, bilimsel araştırma ve yayın etiği
ile ilgisi olan ve tercihen bu konularda çalışmalar yapmış profesör unvanına sahip Üniversite öğretim üyelerinden olmak
üzere iki yıl için görevlendirilen ve en az altısı spor bilimleri alanındaki kişilerden olmak üzere toplam on bir kişiden
oluşur. Yeterli sayıda profesör unvanına sahip öğretim üyesinin bulunmaması durumunda diğer öğretim üyeleri de etik
kurula dâhil edilebilir.
(2) Etik Kurul, ayda en az iki kez toplanır.
Etik Kurulun görevleri
MADDE 15 – (1) Etik Kurulun görevleri şunlardır:
a) Spor bilimleri ile ilgili yapılacak olan bilimsel araştırmaların tasarımı, yürütülmesi, kayıtlarının tutulması,
rapor edilmesi, geçerliliği ve diğer hususlarda bilimsel ve etik standartların sağlanması ve gönüllülerin haklarının
korunmasını sağlamak.
b) Spor bilimleri ile ilgili etik ihlal iddialarını incelemek; inceleme kapsamında gerektiğinde bilirkişi veya
uzman görüşü almak, ilgili kişi ve kurumlarla yazışmalar yapmak, bilgi istemek ve inceleme kapsamında gerekli diğer
işlemleri yapmak.
c) Merkezin dâhil olduğu tüm araştırma ve uygulama faaliyetleri öncesinde ilgili kurum ve kuruluşlardan izin
alınmadan önce hazırlanan başvuru formlarını değerlendirmek.
ç) Akademik, araştırma ve yayın etiği konularında muhtemel etik dışı eylemleri önlemek için, ilgili birim ya da
kurum ve kuruluşlar ile iş birliği yaparak eğitici faaliyetler düzenlenmesini sağlamak.
d) Öncelik Fakülte olmak koşuluyla spor bilimleri alanlarında yapılacak olan tez çalışmalarını, bilimsel
araştırmaları, yayınları, eğitim-öğretim ve topluma hizmet uygulamaları gibi etkinlikleri etik ilkelere uygunluğu
açısından değerlendirmek ve karara bağlamak.
e) 14/12/2019 tarihli ve 30978 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Antrenör Eğitimi Yönetmeliği çerçevesinde
gerçekleştirilecek spor bilimlerine yönelik her türlü bilimsel çalışmalar ile hakem eğitimine yönelik bilimsel çalışmalarla
ilgili başvuruları kabul etmek ve sonuçlandırmak.
f) Gerek görüldüğü takdirde Üniversitenin diğer etik kurullarından görüş istemek.
Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller
MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde 2547 sayılı Kanun ile Senato kararları ve ilgili
mevzuat hükümleri uygulanır.
Yürürlük
MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Ankara Üniversitesi Rektörü yürütür.
Bağlantı adresi: https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/12/20211226-1.htm